Regulamin portalu Pyrwawkoronie.pl

 

Obowiązuje od 8 kwietnia 2020 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.pyrawkoronie.pl

  1.2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

  1.3. Operator, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. DEFINICJE

  2.1. Operator - Bitnoise z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto,  KRS pod numerem KRS 0000649132, NIP 7811937810.

  2.2. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która informuje o swoich usługach za pośrednictwem Serwisu

  2.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z informacji o usługach świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.4. Użytkownicy – Usługodawcy i Klienci

  2.5. Usługi – informowanie za pomocą materiału graficznego i tekstu o działalności Usługodawców
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  3.1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:

  3.1.1. połączenie z siecią Internet;

   3.1.2. zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje);

  3.2. Usługodawcy powinni posiadać i podać adres e-mail umożliwiający umieszczenie informacji o usługach.

  3.3. Operator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą dodanie informacji o swojej Usłudze za pośrednictwem Serwisu.                

  3.4. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Usługodawców były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Dostawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

 4. PRAWA I OBOWIĄZKI

  4.1. Operator nie zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania przez niego przez Użytkowników z możliwością zaprze

  4.2. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:

  4.2.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

  4.2.2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługodawców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;

  4.2.3. zaprzestania świadczenia usług i usunięcie informacji o usługach Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

  4.2.4 zakończenia działania systemu bez podania przyczyny.

  4.3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Usługodawcy w przypadku gdy jest ona niezgodna z polityką Operatora lub z postanowieniami Regulaminu.

  4.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  4.5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach korzystania z Usług Serwisu.

 5. OPŁATY

  5.1. Operator nie pobiera opłat od Użytkowników za korzystanie z Serwisu.

 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  6.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  6.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  6.1.2. bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;

  6.1.3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);

  6.1.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;

  6.1.5. podanie przez Usługodawców nieprawdziwych lub niepełnych informacji;

  6.1.6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.


 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  7.1. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Usługodawcy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć i opisów Usług Usługodawców.

  7.2. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przekazanie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach podmiotom trzecim (np. sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni)

 8. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  8.1. Operator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w kwestii umieszczenia lub nie informacji o danym Usługodawcy na portalu www.pyrawkoronie.pl;

   8.2. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Operatorem będą rozstrzygane polubownie.

  8.3.. W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2020 r.

  9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.